Zarządzenie nr 12/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo

  1. Od 22.03.2021 r. do dnia 11.04.2021 r. wszyscy uczniowie klas I – VIII będą uczyli się zdalnie. Zasady nauki pozostają bez zmian.
  2. Uczniowie klasy VIII będą uczestniczyć w szkole w konsultacjach przed egzaminem.
  3. Praca Przedszkola pozostaje bez zmian.
  4. Przerwa świąteczna dla dzieci szkolnych będzie trwała w dniach 1.04.2021 r. do 6.04.2021 r. – są to dni wolne, bez zajęć dydaktycznych.

 

Zarządzenie nr 12/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach 

z dnia 19 marca 2021 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Na podstawie § 1a, § 2 i § 2d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z ograniczeniem funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na obszarze kraju w okresie od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zadania Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwiatonowicach są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwiatonowicach z dnia 23 październik 2020 r. w sprawie organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2. 1. W okresie ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.
2. Dzieci objęte opieką, o której mowa w ust. 1, mają możliwość realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 r.

 Dyrektor ZSP w Kwiatonowicach

Do pobrania:

 Zarządzenie nr 12/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach 

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami