Zarządzenie nr 13/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 13/2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie  § 2 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z ograniczeniem funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli na obszarze kraju w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zadania Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwiatonowicach są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem nr 5/2020/2021 Dyrektora Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Kwiatonowicach z dnia 23 października 2020 r. w sprawie organizacji realizacji zadań Przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2. 1. W okresie ograniczenia, o którym mowa w § 1 Przedszkole organizuje zajęcia w oddziale przedszkolnym dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 organizowane są na wniosek rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 r.

 Dyrektor ZSP w Kwiatonowicach

Do pobrania:

 Zarządzenie nr 13/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach 

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami